· תויניראדלאה תונושלה דומיל ·

(טרסה תובקעב ,תילארשיה ןיקלוט תדוגא רובע רוקמב בתכנ טסקטה)

תונבומ תופש רפסמ חתיפ ,תילגנא תורפסלו ןושלל רוספורפו ןשלב היהש ,ןיקלוט .ר.ר.'ג
ההובג חותיפ תמרב ןה ,Sindarin-ו Quenya ,ןהמ םייתש רשא ,(constructed languages)
,ןיראדניסב םה טרסב (םיבלאה ,Elves-ה תופש=) תויניראדלאה תופשב רובידה יעטק בור .תיסחי
."תועבטה רש" תלילע תשחרתמ וב ,ישילשה ןדיעב תויניראדלאה תופשה ןיבמ תרבודמה

:ינושל חותינו םוגרת ללוכ ,טרסב םיעיפומה םייניראדלאה םיעטקה
http://www.elvish.org/gwaith/movie_elvish.htm

טרפ ,אשונב םיירבע םירתא ןיא עגרכ .תויניראדלאה תופשה דומילל םירתא לש המישר ןלהל
.בר ץמאמו ןמז עיקשהל ךילע תויניראדלאה תופשב בטיה טולשל ידכש י/עד .הז רתאל

:ןואיבמאלאדרא רתאב הינווקה סרוק אוה דומילה ךילהתב וב ליחתהל רתויב בוטה םוקמה
http://www.uib.no/People/hnohf/qcourse.htm

.תיניקלוט תונשלב םורופל םינמזומ םתא« ןכות »

תירבעב םיטסקט «
םייללכ םירתא «
הייגה «
קודקד יקוח «
םינולימ «
םיטסקט «
בתכ תוכרעמ «

:: תירבעב םיטסקט ::

םיטסקטמ רשאמ םיירבע םיטסקטמ דומלל רתוי לק ,תירבעה ירבוד בור רובע ,יעבט ןפואב
רשאכ ,תעכ ךא ,דואמ םצמוצמ היה תופשה לע ירבעה עדימה ,הנורחאה הפוקתל דע .םיילגנא
.דבלב תירבעב סיסבהמ לודג קלח דומלל ןתינ ,הלדגו תכלוה ולוכ אשונב םיטסקטה תומכ

[ הינווק ]

.יטע ירפ ,ולש סרוקל הגלה לש םימוכיסה לש םוגרת <
http://tolkien.digitalwords.net/naremarde/ps/course.ps.gz

.קיז-רב ןר בתכש תואיגש-יפוצר םימוכיס <
1234567891011121314151617181920

[ ןיראדניס ]

.התע-תעל יקלח .יתבתכש ירוקמ ןיראדניס סרוק <
http://tolkien.digitalwords.net/naremarde/html/sindarin.html:: םייללכ םירתא ::

.םוחתב רתויב ףיקמה רתאה :: Ardalambion <
http://www.ardalambion.com

.ןכותב רישעו הלועמ רתא :: Gwaith-i-Phethdain <
http://www.elvish.org/gwaith

.הינווקב רקיעב קסועש ןיינעמ רתא :: elm <
http://www.elvish.org/elm

.םימוגרתו םירמאמ המכ ללוכה רתא :: Mellonath Daeron <
http://forodrim.letsrock.nu/daeron/md_home.html

Vinyar Tengwar טעה יבתכ לש רואל םיאיצומה :: Elvish Linguistic Fellowship <
לע תיארחאה איה ELF תצובק .Tolkien's Legendarium רפסה לשו Parma Eldalamberon
.תופשה יאשונב ןיקלוט יבתכ לש רואל האצוהה
http://www.elvish.org

תועדוה םסרפל אלש יוצר .תיניקלוט היקטסיווגניל אשונב הלועמ ןויד תצובק :: Elfling <
.םוחתב קיפסמ עדי שיש ינפל
http://www.terracom.net/~dorothea/elfling.html

קיפסמ עדי שיש ינפל תועדוה םסרפל אלש יוצר .הינווקב תלהנתמה ןויד תצובק :: Quenya <
.םוחתב
http://groups.yahoo.com/group/quenya

.ינושל קלח םג ללוכש קתרמ רתא :: Lalaith's Middle-earth Science pages <
http://people.wiesbaden.netsurf.de/~lalaith/M-earth.html

.GandAlf ,ילש רתאה :: Náremardë <
http://tolkien.digitalwords.net/naremarde:: הייגה ::

.הנוכנ הרוצב תוגהל ךיא דומלל יוצר ,קודקדה יקוח תא םידמולש ינפל דוע ,תישאר

[ הינווק ]

.המעטהבו הייגהב קסוע ןויבמאלאדראב הינווקה סרוק לש ןושארה רועישה <
http://www.uib.no/People/hnohf/qcourse.htm

.ןויבמאלאדראב הינווק לע טסקטהמ ,הייגה לע עדימ <
http://www.uib.no/People/hnohf/quenya.htm#Heading6

.הינווקה לש הייגהה אשונב טלקומ ךירדמ <
http://www.dcs.ed.ac.uk/misc/local/TolkLang/pronguide.html

.listen קלחב םיטלקומ םיעטק אוצמל י/לכות <
[ » ]

[ ןיראדניס ]

.ןויבמאלאדראב ןיראדניס לע טסקטהמ ,הייגה לע עדימ <
http://www.uib.no/People/hnohf/sindarin.htm#Heading6

.ימואלניבה יטנופה בתכה ,IPA-ב תוליבקמה <
http://www.elvish.org/gwaith/sindarin_phonetics.htm#pronunciation:: קודקד יקוח ::

קודקדה .קודקדה יללכ ןונישו דומיל אוה דומילה ךילהתב רתויב םיבושחה םיקלחה דחא
;(תירגוא-וניפה תופשה תחפשממ) תיניפה ןמ רקיעב הארשה םיבאוש הינווקה לש הקיטנופהו
תופשה תחפשממ) תישלווה ןמ רקיעב הארשה םיבאוש ןיראדניסה לש הקיטנופהו קודקדה
.(תויטלקה

[ הינווק ]

לש קודקדה אשונב רתויב ףיקמהו טרופמה טסקטה אוה ןויבמאלאדרא רתאב הינווקה סרוק <
תא דירוהל יוצר .םימדקתמל ןהו םיליחתמל ןה םוחב ץלמומ סרוקה .(!םידומע 341) הינווקה
.pdf-ה תסרג
http://www.uib.no/People/hnohf/qcourse.htm

.הינווקה לש קודקדה אשונב בושח רוקמ אוה ןויבמאלאדראב הינווקה לע טסקטה <
http://www.uib.no/People/hnohf/quenya.htm

[ ןיראדניס ]

.ןיראדניסה לש קודקדה אשונב בושח רוקמ אוה ןויבמאלאדראב ןיראדניסה לע טסקטה <
http://www.uib.no/People/hnohf/sindarin.htm

.(ערלו בוטל) תצקמב ינוקאל יכ םא ,הלועמ טסקט .יניראדניסה קודקדה ריצקת <
http://www.elvish.org/gwaith/sindarin_intro.htm:: םינולימ ::

םילימ לש המוצע תומכ חתיפ ןיקלוט .בחר םילימ רצוא אלב 'המלש' תויהל הלוכי אל הפש
.ןיראדניסלו הינווקל

.'תויגולומיטאה' ארקנה טסקט אוה ןיקלוט חתיפש תופשב םילימל רתויב בושחה רוקמה <
ץראה לש הירוטסהה' לש ,'םיפסונ םיבתכו הדובאה ךרדה' ,ישימחה ךרכב לולכ ל"נה טסקטה
.תירבעל םוגרתב אצי אל רפסה .ןיקלוט רפוטסירכ תכירעב 'הנוכיתה
amazon.com
amazon.co.uk
(הכר הכירכ) bn.com
(השק הכירכ) bn.com
תבשחוממ הסרג

[ הינווק ]

.רגנאקסבפ הגלה ךרעש םילימ-תומישר <
http://www.ardalambion.com/wordlists.htm

םילימו (constructed) תונבומ םילימ לש ףסוא :: Parma Penyanë Quettaron <
.הפשה לש 'תויתימא' םילימכ םילימה לכל סחייתהל ןיא .הנורחאל ומסרופש םיטסקטמ
http://www.elvish.org/gwaith/ppq.htm

םילימכ םילימה לכל סחייתהל ןיא .(constructed) תונבומ םילימ לש ףסוא :: newwords <
.הפשה לש 'תויתימא'
http://www.elvish.org/elm/newwords.html

[ ןיראדניס ]

.Hiswelókë לש תילגנא-ןיראדניס ןולימ <
http://www.jrrvf.com/%7Ehisweloke/sindar/

.תנווקמ השיכרל ןתינה ןולימ :: Gobeth e lam Edhellen <
http://www.uib.no/People/hnohf/gobeth.htm

ןיא .(constructed) תונבומ םילימ לש ףסוא :: Gobeth i-Phaith 'Wain Edhellen <
.הפשה לש 'תויתימא' םילימכ םילימה לכל סחייתהל
http://www.elvish.org/gwaith/pps.htm:: םיטסקט ::

.הפש התואב םיטסקט חונעיפ איה השדח הפש תנבהב ןמאתהל רתויב תובוטה םיכרדה תחא
.ןיראדניסב ןהו הינווקב ןה םיטסקט תללוכ המישרה

.םיבר םיטסקט לש םירושיק תמישר <
http://www.elvish.org/elm/others.html

.הינווקה לש סופרוקה <
http://www.uib.no/People/hnohf/corpus.htm

.יניראדניסה סופרוקה <
http://www.uib.no/People/hnohf/sindarin.htm#Heading7

.Gwaith-i-Phethdain-מ םיטסקט <
http://www.elvish.org/gwaith/language1.htm#sinpoetry

.ןיראדיסלו הינווקל ןויליראמליסה םוגרת לש טקייורפ <
http://www.elvish.org/gwaith/silmarillion_project.htm

.ןויבמאלאדראמ םיטסקט <
http://www.uib.no/People/hnohf

.Mellonath Daeron-מ םיטסקט <
http://forodrim.letsrock.nu/daeron/poems.html

.Kalevala-המ קלח לש םוגרת ללוכ ,Petri Tikka תאמ םיירוקמ םיטסקטו ,םימוגרת <
http://www.geocities.com/petristikka/elvish

.ןיקלוט יבתכמ םיעטק לש תואיגש-יריתע םימוגרת <
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/2196/mature.html

.read קלחב ,ילש רתאב יטע ירפ םיטסקט אוצמל י/לכות <
[ » ]:: בתכ תוכרעמ ::

בתכ תוכרעמ שולש חתיפ ןיקלוט .וילא בורק אוה ךא ,תופשל תורישי רושק אל אשונה םנמא
.תריקהו ראווגנטה ,יטאראסה :ומלועל תוישאר

.עדימו םיטנופ ללוכה יטאראסו ראווגנט לע ףיקמ רתא :: Amanyë Tenceli <
http://hem.passagen.se/mansb/at

.יונ רפונ לש הטע ירפ ,תירבעל Amanyë Tenceli רתאה לש םוגרת <
http://tolkien.digitalwords.net/naremarde/html/at/at.html

.תוינאמרג תונורו תריקה ,ראווגנטה לע עדימו םיטנופ :: Dan Smith's Fantasy Fonts <

http://www.gis.net/~dansmith/fonts

לבוי י"ע םגרות טסקטה .תימס לאינד בתכש ראווגנטה לש הינווקה דומ לע טסקטה םוגרת <
.סילוו
http://www.numenore.com/articles/h131.htm

תועדוה םסרפל אלש יוצר .ןיקלוט חתיפש בתכה תוכרעמ אשונב ןויד תצובק :: Elfscript <
.םוחתב קיפסמ עדי שיש ינפל
http://groups.yahoo.com/group/elfscript

.יחותיפ ירפ ,יטאראסו ראווגנט לש םיירבע (הביתכ תורוצ=) םידומ <
ראווגנט
יטאראס

.לאודב וא םורופב תולאש לואשל ת/ןמזומ ה/תא