תקנון עמותת טולקין הישראלית


א. חלק כללי


1. שם העמותה

שמה של העמותה יהיה "עמותת טולקין הישראלית".

2. מטרות העמותה

העמותה מיועדת ורשאית לפעול לשם כל אחת מהמטרות הבאות, הכל לפי שיקול דעתם של חברי הועד והאספה הכללית:

א. קידום, עידוד והפצת הקריאה והשיח הציבורי ביצירות ג'ון רונלד רעואל טולקין (להלן: טולקין) בתחומי מדינת ישראל.
ב. קידום, עידוד וסיוע למחקר, תרגום, יצירה וכל פעילות חוקית ומוסרית אחרת הקשורה לטולקין ויצירותיו.
ג. ארגון פעילויות חברתיות וכל פעולה כשרה אחרת המיועדת לגיבושם ורווחתם של ציבור חובבי טולקין ויצירתו בישראל (להלן: הטולקינאים).
ד. ארגון, קידום ופיתוח קשרים בין הטולקינאים במדינת ישראל לארגונים טולקינאים עמיתים בארצות אחרות.
ה. מתן יצוג הולם לעמדותיו וצרכיו של ציבור הטולקינאים על גווניו השונים מול כל גורם באשר הוא, בארץ או מחוצה לה.
ו. כל פעולה כשרה אחרת אשר תראה למוסדות העמותה כהולמת ומסייעת לקידום המטרות אשר נמנו לעיל.


3. מוסדות העמותה

העמותה תקיים את המוסדות הבאים, כדלקמן:
א. ועד העמותה.
ב. ועדת ביקורת
ג. אספה כלליתב. חברי העמותה


4. המייסדים - חברי העמותה

מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

5. חבר בכיר:

המייסדים, וכן כל החברים אשר יצטרפו לעמותה וירשמו בפנקס העמותה החל מיום רישומה ועד למועד עריכתה של אספה כללית ראשונה, ירשמו בפנקס החברים כ"חברים בכירים של עמותת טולקין הישראלית", ויהיו זכאים לכל הזכויות השמורות לבעלי חברות כבוד בתקנון. בלא לגרוע מהאמור לעיל, רשאי ועד העמותה, בהחלטת רוב של שני שלישים מקולותיו, להעניק חברות בכירה אף לחבר אשר איננו עומד בתנאי הרישא של סעיף זה.

6. חבר מן המניין:

אדם אשר נרשם בפנקס החברים, ונותר חבר בעמותה בתום מחצית השנה ממועד רישומו, ולא התמלאו בו התנאים להפוך לחבר בכיר בעמותה, יחשב כחבר מן המניין, ויהיה זכאי לכל הזכויות השמורות לחבר מן המניין בתקנון.

7. חבר זמני:

אדם נרשם בפנקס החברים, ולא התקיימו בו התנאים להפוך לחבר בכיר בעמותה, ואף טרם חלפה מחצית השנה ממועד רישומו, יחשב כחבר זמני בעמותה, ויהיה זכאי לכל הזכויות השמורות לחבר זמני בתקנון.

8. שינוי מעמדו של חבר על-ידי הועד:

א. קידום חברים: הועד רשאי, ברוב של 66% מקולותיו, להפוך חבר זמני לחבר מן המניין או לחבר בכיר, וכן להפוך חבר מן המניין לחבר בכיר, אף אם לא התקיימו בו תנאי סעיף 5 או 6, לפי העניין.
ב. חברות כבוד: ועד העמותה רשאי, בהחלטה מיוחדת, להעניק חברות כבוד לכל אדם, ולרשום את שמו ככזה בפנקסי העמותה;
i. חבר של כבוד יהיה רשאי, על אף כל האמור בתקנון זה, לנכוח בישיבותיהן של מוסדות העמותה ולהציע הצעות לסדר היום, אך בלא שתינתן לו זכות הצבעה.
ii. על אף כל האמור בתקנון זה, יהיה חבר כבוד פטור מדמי חבר שנתיים.
iii. חבר של כבוד יהיה רשאי, לפי רצונו ובכל עת, לקבל את כל זכויותיו של חבר בכיר, וזאת על-ידי הגשת בקשה מתאימה לנשיא העמותה, ותשלום דמי חבר שנתיים. פעל חבר מייסד בדרך זאת, ירשם הדבר בפנקסי העמותה.

9. קבלת חברים לעמותה


א. אדם החפץ להיות חבר העמותה, יגיש לועד בקשה חתומה בכתב בזו הלשון:

"אני (שם ומשפחה, מען ומספר זהות), מבקש להיות חבר בעמותת טולקין בישראל. הנני מצהיר כי מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, הנני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, הועד, האספה הכללית וכל מוסד מוסמך אחר של העמותה, כפי שיוקם מעת לעת, ולהשקיע מזמני ומרצי באופן סביר לקידום העמותה ומטרותיה. כמו כן, ובלא לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי קראתי את יצירתו של טולקין "שר הטבעות" במלואה, אהבתי והזדהיתי עמה, ואני רואה עצמי כנמנה על ציבור חובבי טולקין בישראל"

ב. ההחלטה בדבר קבלתו או אי קבלתו של המבקש כחבר עמותה נתונה בידי הועד, אשר ידון בה בישיבתו הבאה; למרות האמור לעיל, אם הסכימו חברי הועד פה אחד לקבלת המבקש, רשאי נשיא העמותה, לפי שיקול דעתו, לקבלו ולרושמו לאלתר בפנקס החברים אף בלא להמתין לישיבת הועד.
הועד יקבל את החלטתו ברוב קולות רגיל.

ג. החליט הועד שלא לקבל את המבקש, יודיע לו על כך בכתב; המבקש יהיה רשאי לבקש מן הועד עיון חוזר בהחלטתו. במסגרת זו, רשאי יהיה המבקש לטעון טענותיו בפני הועד, בעל-פה ובכתב, וזאת בישיבתו הבאה של ועד העמותה.

10. זכויות וחובות של חבר


א. חבר העמותה זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית, וזכויות ההצבעה שלו יהיו בהתאם לאמור בסעיף 20 לתקנון; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת, הכל לפי ובכפוף לתנאים שבסעיף 20 דנן.

ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה, כפי שיוחלטו וינתן מעת לעת לפי החלטות הועד.

ג. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על כל החברים. ורשאי הוא לקבוע, בהחלטה מיוחדת, שיעורים נפרדים של דמי חבר בעמותה; הכל בתנאי ששיעורים אלו יעשו לפי קריטריונים ברורים, ודאיים וסבירים, אשר יפורסמו בפנקסי העמותה ויובאו לידיעת חברי העמותה מבעוד מועד.

ד. הועד רשאי לשנות, מעת לעת, את שיעור דמי החבר, באותו אופן שהטיל אותם. שינוי דמי חבר יכנס לתוקף בשנת הפעילות הבאה של העמותה, אלא אם יקבע במפורש אחרת בהחלטה מיוחדת של הועד.

11. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

12. פקיעת חברות

החברות בעמותה פוקעת בקרות כל אחד מן המאורעות הבאים:
א. במות החבר, הכרזתו כפסול-דין או בעת הכרזתו כפושט-רגל.
ב. בחבר שהוא תאגיד: עם מתן צו פירוק כנגד התאגיד.
ג. בפרישת החבר מן העמותה; הודעת פרישה תעשה בכתב, תחתם על-ידי החבר הפורש, ותנתן לועד ארבעים וחמישה יום מראש.
ד. בהוצאת החבר מן העמותה לפי הוראת סעיף 13 לתקנון.

13. הוצאת חבר מן העמותה

בלא לגרוע מן האמור בסעיף 12 לעיל, רשאי הועד, לפי הצעת כל אחד מחבריו, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מכל הטעמים דלעיל:
א. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.
ב. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של אחד מגופיה המוסמכים של העמותה.
ג. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה; בלא לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחשב כל אחד מן המעשים הבאים כעומד בניגוד למטרות העמותה:
i. הבעת זלזול בוטה בטולקין ויצירתו, בין בדיבור, במעשה או בהתנהגות.
ii. התנהגות או אימוץ פומבי של עמדות אשר אינן עולות בקנה אחד עם רוח העמותה.
iii. התנהגות פוגענית, זלזול בוטה, השמצות או הוצאת לשון הרע כנגד אחד מחברי העמותה.
iv. כל התנהגות אשר מהווה, לדעת הועד, התנהגות בלתי הולמת עבור חבר בציבור הטולקינאים בישראל.
v. כל התנהגות אשר מהווה, לדעת הועד, התנהגות בלתי חוקית, בלתי מוסרית או נוגדת את תקנת הציבור.
ד. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון, כמשמעותו של המושג דנן בדיני מדינת ישראל.

14. הליך ההוצאה מן העמותה

א. הוצאת חבר מן העמותה נתונה לשיקול דעתו של הועד, ותעשה ברוב אשר לא יפחת משני שלישים מקולותיו;
ב. לא יוצא חבר מן העמותה, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה לטעון טענותיו בישיבת הועד. כמו כן, יהיה כל אחד מחברי הכבוד והחברים מן המניין רשאי להביע את דעתו בפני הועד, וזאת בין אם בעל-פה ובין באמצעות מכתב אשר ישלח לאחד מחברי הועד טרם ישיבת הועד.
ג. התקיימו בחבר, לכאורה, אחד מתנאי סעיף 13(ד) לתקנון, ונראו המעשים המיוחסים לו בעיני נשיא העמותה חמורים באופן יוצא דופן, רשאי נשיא העמותה, לאחר התייעץ טלפונית או בכל דרך אחרת עם כל חברי הועד, ולאחר שקיבל את הסכמתו של חבר ועד אחד לפחות, להשעות את החבר לאלתר מפעילויות העמותה או חלקן, לפי שיקול דעתו, וזאת עד אשר יתברר עניינו של החבר בפני הועד, לא יאוחר מן הישיבה הבאה. אלא, שלא יהיה הנשיא רשאי לנקוט בצעד זה, אלא אם נתן למועמד להשעיה זכות לטעון טענותיו בפניו, בשיחה טלפונית או בפגישה פנים אל פנים.
ד. לא יוצא חבר מן העמותה לפי סעיפים 13(א) ו-(ב), אלא לאחר שקיבל התראה, וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.


חלק ג': האספה הכללית


15. מועדי כינוס האספה

האספה הכללית תערך במועדים, באופן ובמיקום שיקבעו בידי הועד, ותתכנס לפחות אחת לשנה;

16. הזמנה

אספה כללית תכונס על-ידי הודעה שתנתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מיקום, ואת סדר יומה של האספה, כפי שיקבע על-ידי הועד.

17. תפקידה וסמכויותיה של האספה הכללית

האספה הכללית מוסמכת לבצע כל אחד מהתפקידים הבאים:
א. לשמוע דין וחשבון על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, כולל הדין וחשבון הכספי של העמותה אשר יוגש לה על-ידי הועד, ולאשרר אותם.
ב. להעלות נושאים על סדר היום ולדון בהם; החליטה האספה ברוב קולות כי נושא פלוני ראוי לכך, יהיה על הועד לדון בו לא יאוחר מישיבתו הבאה.
ג. האספה תאשרר את המשך כהונתם של חברי הועד, או תבחר ברוב קולות חברי ועד חדשים אם פרשו חברי ועד מתפקידם או חדלו מלהיות חברי העמותה מכל סיבה שהיא.
ד. האספה רשאית שלא לאשר את כהונתו של חבר ועד פלוני או של נשיא העמותה, לפי הצעתם המנומקת של חבר ועד אחר או שני חברים באספה שאינם חברי ועד. אלא, שהדחת חבר ועד תצריך שני שלישים מקולות האספה הכללית, והדחת נשיא העמותה - שלושה רבעים. הודחו חבר ועד או נשיא, תבחר האספה הכללית לאלתר חבר אחר במקומו, הכל לפי ובכפוף להוראות תקנון זה.

18. נוכחות באספה הכללית

כל חבר עמותה רשאי לנכוח באספה הכללית. כמו כן, רשאי לנכוח באספה גם אדם אחר, ובלבד שביקש וקיבל מראש את רשותו של נשיא העמותה, או של שני חברים אחרים בועד או בועדת הביקורת.

19. מנין באספה הכללית

א. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
ב. לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תכונס אספה נדחית במקום ובזמן שיוחלט על-ידי יושב-ראש הועד או חבר אחר שמונה מטעמו לשם כך, במועד אשר לא יאוחר מחודש לאחר המועד הקודם. דבר האספה יודע לחברי העמותה כאילו היתה אספה רגילה. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

20. זכויות הצבעה באספה הכללית;

א. חברים זמניים רשאים לנכוח באספה ולהעלות הצעות לדיון, אולם אין הם זכאים להצביע או להבחר.
ב. חבר מן המניין זכאי להשתתף, להעלות הצעות לדיון, ולהצביע באספה הכללית, ויקבל קול אחד; מלאו שנה וחצי לחברותו בעמותה, יקבל שני קולות ויהיה זכאי להבחר לועד ולכל תפקיד אחר בעמותה.
ג. חברי הועד וועדת הביקורת, וכן כל חבר בכיר בעמותה זכאים לכל זכויותיו של חבר מן המניין, ויקבלו שלושה קולות. אלא שחברי ועד וחבר כל מוסד אחר בעמותה לא יהיה זכאי להצביע בשאלת אשרור כהונתו הוא, ובכל עניין אחר אשר יש חשש סביר כי הוא נגוע בעניין אישי או ניגוד עניינים כלשהו, או שהוא עשוי להפיק ממנו טובת הנאה חומרית.
ד. נפלה מחלוקת או אי הסכמה בשאלה האם קיים חשש סביר לניגוד עניינים או עניין אישי לעניין סעיף 20(ג), תכריע ועדת הביקורת. היו הקולות בועדת הביקורת שקולים, תכריע דעת הנשיא; היתה שאלת העניין האישי נוגעת לנשיא עצמו, יכריעו חברי הועד ברוב קולות, לאחר שקיימו התייעצות בלא נוכחותו של הנשיא, ובלא שתוקנה לנשיא זכות הצבעה באותו עניין.
ה. היו הקולות בהצבעה שקולים, יקבל כל אחד מחברי ועדת הביקורת קול נוסף. היו הקולות שקולים אף לאחר מכן, יכריע קולו של נשיא העמותה.

21. יושב ראש האספה

נשיא העמותה ישמש כיושב-ראש האספה, ומתפקידו לפתוח אותה, לודא את עמידתה בדרישת המניין, ולהציג את הנושאים שעל סדר היום בפני האספה. כמו כן, במידה ואין האספה מצליחה להכריע מסיבה כלשהי בעניין העומד בפניה, יכריע נשיא העמותה בכובעו כיושב ראש האספה, אלא אם כן התקיים בו אחד התנאים אשר שולל ממנו זכות הצבעה באותו עניין לפי סעיף 20(ד).

22. מזכיר האספה

האספה הכללית תבחר, בראשית ישיבתה, בחבר מן המניין או חבר בכיר אשר איננו חבר ועד, אשר ימלא תפקיד זה במהלך האספה. מזכיר האספה אחראי לקיומו התקין של סדר יומה של האספה, וכן ינהל וירשום את פרוקוטול האספה.

23. החלטות

החלטות האספה הכללית יתקבלו ברוב קולות, לפי דרך חישוב הקולות לפי סעיף 20; זאת, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון לגבי החלטה פלונית.


חלק ד': ועד העמותה וועדת הביקורת

24. מניינו של הועד וכהונתו

הועד ימנה חמישה חברים, אשר אחד מהם ישא בתואר "נשיא עמותת טולקין בישראל" (להלן: הנשיא). הועד הראשון יבחר באספה הכללית הראשונה. חברי הועד ישארו בכהונתם זו עד אשר יפרשו, על-ידי הודעה בכתב שתוגש לועד, בהתראה של עשרים ואחד יום מראש, או על-ידי הצהרה בפני האספה הכללית כי אין הוא חפץ עוד בהמשך כהונתו כחבר ועד. חברותם בעמותה תפקע, או עד אשר תסרב האספה הכללית לאשרר את המשך כהונתם; אולם חרף האמור לעיל, לא תעלה תקופת כהונתו של חבר ועד על שלוש שנים, אלא אם נבחר מחדש לתפקידו.

25. נשיא העמותה

הנשיא יבחר בישיבת הועד הראשונה, ברוב קולות הועד. לנשיא יהיו כל הסמכויות והתפקידים של חבר ועד, וכן כל הסמכויות הנוספות המוקנות לו בתקנון זה.

26. השלמת הועד

א. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.
ב. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
ג. לעניין סעיף זה "חבר עמותה": חבר הזכאי להבחר לפי סעיף 20.

27. ישיבות הועד;

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן; הכל בתנאי כי הועד יכונס לפחות אחת לשלושה חודשים; הועד רשאי להחליט, מטעמים מיוחדים שירשמו, לדחות את מועד כינוסו, ובתנאי כי מועד זה לא יחול מאוחר מחמישה חודשים ממועד הישיבה הקודמת.

28. החלטות;

א. הועד מוסמך לקבל שני סוגי החלטות, החלטות רגילות והחלטות מיוחדות.
ב. החלטה רגילה: דורשת 3 חברים (רוב רגיל) לשם קבלתה, ובמקרה של תיקו, יכריע הנשיא.
ג. החלטה מיוחדת:
i. החלטה מיוחדת אשר הנשיא תומך בה, דורשת תמיכה של 2 חברי ועד זולת הנשיא לשם קבלתה. לעניין זה, תחשב המנעות כהתנגדות לקבלת ההחלטה.
ii. החלטה מיוחדת אשר הנשיא מתנגד לה, תדרוש תמיכה של כל חברי הועד הנותרים זולתו; חרף האמור לעיל, ניתן יהיה לקבל את ההחלטה בתמיכת 3 מחברי הועד, אם חבר הועד הנותר (מלבד הנשיא) נמנע.
ד. החלטה פה-אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד, הכל לפי שיקול דעתו של נשיא העמותה.
ה. ההחלטות הבאות הינן החלטות מיוחדות:
i. שינוי סעיפים בתקנון, לרבות שינוי או הוספה למטרות העמותה; שינויים כאלו, חרף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, יעשו בדרך האמורה בסעיף 11 לחוק העמותות.
ii. קביעת שיעורים שונים של דמי חבר לסוגים שונים של חברי עמותה.
iii. הדחתו של חבר עמותה.
iv. הגשת תביעה משפטית בשם העמותה, או חתימה על הסכם פשרה בשמה.
v. כל החלטה אחרת שנקבעה ככזו בתקנון.
vi. החלטה על שינוי או הוספה למטרות העמותה. החלטה כגון זו, אם התקבלה, תודע לכל חברי העמותה לא יאוחר מעשרה ימים לאחר קבלתה.

29. פרוטוקול;

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול יחתם בידי כל חברי הועד הנוכחים בישיבה.

30. זכות הייצוג:

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים אשר יחייבו אותה, ולצבע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

31. ועדת הביקורת:

א. ועדת הביקורת תמנה שני חברים, האחראים למנהל פיננסי ולמנהל תקין, הכל לפי סעיף 30 לחוק העמותות ולפי ובכפוף לכל דין.
ב. ועדת הביקורת הראשונה תבחר על-ידי האספה הכללית הראשונה ותשמש בתפקידה עד אשר תאושרר או תוחלף באספה הכללית הראשונה; חרף האמור לעיל, לא תארך כהונת חבר בועדת ביקורת למשך יותר משלוש שנים, אלא אם נבחר מחדש על-ידי האספה הכללית.
ג. ועדת הביקורת תתכנס באותו מקום ובאותה שעה עם התכנסות הועד, וחבריה יהיו נוכחים בישיבות הועד; חברי ועדת הביקורת יהיו רשאים להביע את דעתם בישיבות הועד ולהעלות עניינים לסדר היום, אולם אין הם זכאים להצביע ביחד עם חברי הועד.
ד. לא יחליט הועד החלטה מן המנויות בסעיף 28(ה) או (ו), בטרם ישמע את עמדת שני חבריה של ועדת הביקורת בנידון, אם נכחו הללו בישיבה הרלוונטית. כמו כן, ובלא לגרוע מתוקף האמור לעיל, רשאי הועד לבקש את חוות-דעתם של המבקרים בעניינים האחרים, ורשאי כל אחד מחברי ועדת הביקורת לעשות זאת מיוזמתו שלו.
ה. החליט אחד מחברי ועדת הביקורת להתנגד להחלטת הועד, תהיה ההתנגדות מנומקת, ונימוקיה ירשמו בפרוטוקול. החליט הועד להחזיק בדעתו חרף ההתנגדות, ירשמו אף הנימוקים לכך בפרוטוקול.

חלק ה': שונות


32. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, לפי החלטת הועד, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

33. נכסים לאחר פירוק

פורקה העמותה ונותרו ברשותה נכסים לאחר שנפרעו חובותיה במלואם, יועברו נכסים אלו לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות, לפי החלטת הועד ובכפוף לכל דין, אלא שחרף כל האמור לעיל, לא יועברו נכסי העמותה לגוף או עמותה אשר פעלו כנגד העמותה בחמש השנים האחרונות שטרם פירוקה, או שניהל נגדה הליכים משפטיים בתקופה זו.

34. איסור חלוקת טובות הנאה

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנראה בכל צורה שהיא בין חברי העמותה הינה אסורה.