אורקית והשפה השחורה - שפה בסיסית למטרות בסיסיות


א. אורקית

על אודות שפת האורקים בעת העתיקה "נאמר שלא הייתה להם שפה משל עצמם, אלא שהם לקחו את מה שיכלו מלשונות אחרות ועיוותו אותו כיפה בעיניהם, כשהם עושים להם שפת כלאיים גסה, אשר בקושי מספיקה אף לצרכיהם הפרטיים, אלא אם כן הייתה מיועדת לביטוי קללות והתעללות" (שרה"ט, נספח ו'). דוגמא אחת לשאילת " כל מה שהם יכולים מלשונות אחרות ולעוות אותו" יכולה להימצא בסיפורים שלא נשלמו: עמ' 106, שם אנו למדים שגולוג@ שהיה השם האורקי לנולדור@, מבוסס על המקור הסינדאריני Golodh, וברבים Gelydh, והוא כנראה סילוף שרירותי של המילה הזאת מתוך לשון בני-הלילית הנ"ל. למרות זאת, נאמר גם שמורגות'@, שר האופל הראשון, "עשה שפה לאלו המשרתים אותו" (וויניאר טנגוואר 39:27). 

בימיו של פרודו, המצב הלנגוויסטי השתנה: "לאורקים ולבני-הבליעל@ היו שפות משלהם, מתועבות ככל דבר בו השתמשו או אותו יצרו, ומכיוון ששמץ של רצון טוב, שיקול דעת ותפיסת עולם הוגנת, נדרשים לשמירת שפה בסיסית נושמת ושמישה, אפילו למטרות פשוטות, שפותיהם היו מעורבות ללא סוף במקור, כשם שהיו מונוטוניות להחריד בתוכן, רהוטות רק בתיאורי עינויים, של שנאה ופחד" (עמי הארץ-התיכונה: 21). אומנם כן- "יצורים אלו, מלאי השנאה, המתעבים אפילו את בני מינם, פיתחו ניבים ברברים באותה מהירות גבוהה כשם שהקימו התנחלויות של בני מינם, כך שלשונם האורקית הביאה להם מעט שימוש במפגשים בין שבטים שונים" (שרה"ט, נספח ו'). ולכן אין שפה אחת שתקרא הלשון "האורקית" שאותה אנו יכולים לנתח. הדבר היחיד שנראה כנכון לגבי כל הלשונות האורקיות למשך כל ציר הזמן הוא שהן תמיד היו "מלאות שנאה ומושחתות, והן ללא ספק היו שונות לחלוטין משפתם של הקוונדי@" (הדרך האבודה וכתבים נוספים: 178). ואכן "אורקים וטרולים@ דיברו כרצונם, ללא אהבה למילים ולנאמר" (נספח ו'). אם כן, גישתם לשפה הייתה שונה לגמרי מזו של בני-הלילית, שאהבו את שפתם ותירבתו אותה. טולקין היה בעצמו פילולוג, שהוכתר ספרותית כ"אהובן" או "חברן" של המילים, ובעולמו המומצא, חוסר אהבה מוחלט לשפה יכול להיות מאפיין עיקרי של הרשע.

המוזרות וההשתנות של הלשון האורקית  היה כמובן לרועץ לכוח העליון שהשתמש באורקים כחיל רגלים מסתער. אז למען יעילות אדמיניסטרטיבית מוחלטת ( שילטון טוטאליטרי מוחלט), סאורון לקח את הזמן והכין "אספרנטו" למשרתיו. בעוד הוא עושה זאת, הוא חיקה כנראה את אדונו המקורי מורגות'@, כך נאמר בוואניאר טאנגוואר 39:27 כפי שצויין למעלה.

ב. השפה השחורה

"סופר על כך שהשפה השחורה הומצאה ותוכננה ע"י סאורון בשנים האפלות שלעידן השני", כך מידע אונו נספח ה', "כמו כן מסופר שהוא שאף לעשותה הלשון השגורה בפי משרתיו אך נכשל. מן השפה השחורה, על כל פנים, יובוא מילים רבות, שבעידן השלישי@ הופצו ברחבי קהילות האורקים, כמו גאש- Ghash 'אש', מאחר וסאורון נפל, השפה הזו בצורתה העתיקה נשכחה בידי כל פרט לנאזגול@. כששב ועלה סאורון, שבה השפה השחורה למעמדה המקורי כלשון הרשמית של באראד-דור@ ושל קציניו". להלן יוצהר שהאולוג-האי@, זן הטרולים@ הנורא שגודל תחת השגחתו הנאמנה של סאורון בעידן השלישי@, לא ידע לשון אחרת מלבד הלשון השחורה של באראד-דור@. אולוג-האי@ לכשעצמה הינה מילה מן השפה השחורה. מחד-גיסא השם המגדיר "שפה שחורה", יתכן ולא היה בכלל שם שניתן ע"י סאורון, אלא ניתן בתיעוב ע"י אחרים. מאידך-גיסא, השם שנותנת השפה השחורה לבאראד-דור@ הוא לוגבורז@, מגדל שחור, בדיוק כמו השם הסינדאריני, כך שאולי סאורון עצמו דווקא אהב להיות משוייך לחשכה והשתמש בשחור כצבע רישמי. אין ספק שזהו הצבע הדומיננטי בקו האופנה מבית סאורון, כשמדובר במדי חייליו.

טולקין עצמו לא רחש חיבה כלל וכלל לשפה השחורה. מעריץ שלח לו קנקן מתכת, אך למרבה אכזבתו הוא גילה שהקנקן "נחרט במילים הנוראות שהופיעו על הטבעת. ואני מצידי לא שתיתי ממנו מעולם, אולם מצאתי בו שימוש- מאפרת טבק". (המכתבים:422). טולקין הוא שותף למוסכמה הרווחת בין בני-הלילית ובני האדם עוד בימי העידן השלישי@, שבהחלט לא חשו חיבה גדולה יותר לשפה השחורה על פני כל לשון אורקים אחרת: "היא הייתה מלאת קושי, גדושה צלילים איומים ועמוסת גועליות עד כדי כך, שאחרים מצאו קושי לבטא אותה בפיהם, ועוד פחות היו מוכנים בכלל לנסות". (עמי הארץ התיכונה:35). אין בנמצא סטנדרטים ריאלים אליהם מיוחסים " הקושי וצלילי האימה" או "גועלי", הצהרות אלו יש לראות בצורה סובייקטיבית, שכן הם מתיחסות לדעה הקדומה נגד כל דבר שהוא אורקי, או נובע ומתקשר בצורה כלשהי לסאורון (למרות שניתן להתווכח ולומר שדעה קדומה זו הייתה מתאימה לו וגם פי אלף ממנה). קשה לשים את האצבע על "קושי ואימה". הלשון השחורה מכילה את העיצורים הפוצצים בּ, גּ, דּ, פּ, ט, כּ, את החוככים ת', וג'- th, gh (ואולי גם פ- f וכ'- kh, שתועדו בשמות אורקים בלבד), את הרוחבי# ל – l, ר – r  המורעד#, את האפיים# מ, נ – m,n, ואת השורקים# ס, שֹ, ז, שׁ.

זאת כנראה איננה רשימה שלמה, משום שהיא מספקת לנו רק קובץ קטן. התנועות הן אַ, הַּ, י, וּ, וׁ (A, I, O, U); כשהתנועה וׁ הינה נדירה על פי טולקין. בשפה השחורה אין אֵ  E-.   âו- û ארוכות נמצאות בטקסטים (אפשר גם לכתוב ú אבל An Introduction to Elvish עמ' 166-167 כנראה צודק כשהוא מניח שזה נובע מכתיבה בלתי רציפה של טולקין). ישנו לפחות דיפתונג אחד, ai וau שמופיעים בשמות-אורקים מכיוון שלא בטוח לאיזה שפה שמות כאלו משתייכים, הם לא יוזכרו עוד להלן).
 
מה, אם כך, צרם לאוזני בני-הלילית? נאמר שהאורקים משתמשים ב- ר' ענבלי כמו ה-ר הנפוצה בצרפתית וגרמנית, ושצליל זה לא אהוד אצל בני-הלילית. הועלתה הצעה שהצורה הזו הייתה ההגיה הסטנדרטית של ר' בלשון השחורה העתיקה (
An Introduction to Elvish עמ' 166). ללשון השחור היו גם קבוצות עיצורים שלא התקיימו בסינדארין בת-זמנה: סְנ, תְ'ר, סְק, ראשית מילה ו-רְז, זְג בסוף מילה. תהיה הסיבה אשר תהיה, השפה תמיד הוכרה בקושי יחידני: כשגאנדאלף ציטט את הכתובת אשר על הטבעת במועצת אלרונד@, "מדהים היה השינוי בקולו של הקוסם. לפתע היה מפיל-אימה, אדיר-כוח, קשה כצור. לרגע דומה כי צל העיב את פני השמש במרום וחושך ירד על האכסדרה. הכל נרעדו, ובני-הלילית אטמו אוזניהם"- חתיכת תגובה! המסקנה, שהקושי ברובו היה מבוסס על השנאה לכל דבר ש"נמצא תחת הצל", ולא לכיעור חסר תקדים של הלשון השחורה עצמה, היא מוחלטת.

אם כן, מהיכן מגיע אוצר המילים של השפה השחורה? אפשר לומר בביטחון שלסאורון לא הייתה "חיבה מיוחדת למילים ולפרטים" יותר מלכל אחד אחר ממשרתיו, ואדם עלול לחשוב שסאורון ישב והמציא מילים בשרירות. זוהי האמת בכמה מן המקרים, אך נראה שסאורון גם קטף מילים ממקורות רבים, ואפילו מלשונות בלי-לילית: "המילה אורוק  אשר מופיעה בשפה השחורה, ו'שועבדה' (כך נאמר) על ידי סאורון כדי לספק שפה משותפת לנתיניו, הושאלה, כך משתמע, מלשונות בני-הלילית בימים הקדומים" (מלחמת אבני-היקר: 390).  Urukאולי מאוד דומה לקווניה: Urco, Orco, או לסינדארין: ,orch אבל זהה לצורה משפת בני-הלילית הקדומים uruk- [ובצורותיה: *urku, *uruku, כמו קווניה- urco, ו, *urkô orch כמו בסינדארין). אך כיצד יכל סאורון לדעת קוונדית קדומה? האם הוא זה שטיפל בבני-הלילית שתפס מורגות'@ בקוּוִיוְינֵן@, ואולי אף היה אחראי ל"הנדסה הגנטית" שהפכה אותם לאורקים בני-בליעל? כמאיה@, הוא פיענח בקלות את לשונם (מלחמת אבני-היקר: 406). מבחינת בני-הלילית הראשונים, מורגות'@ ומשרתיו היו *urukî, או "בלההות", מכיוון שהמשמעות המקורית של המילה הייתה מעורפלת וכללית, ולכן סאורון ודאי התענג על העובדה שלו יש את הזכות לספר לבני-הלילית השבויים, שהם הולכים להפוך ל*urukî בעצמם. בדימיונו, המילה כנראה נתקבעה. 

היו עוד מקורות לאוצר המילים של השפה השחורה. המילה "טבעת" הייתה nazg, מאוד דומה למרכיב האחרן במילה הואלארינית mâchanana�kâd "טבעת-הגורל"@ (מלחמת אבני-היקר:401, שם מאויית בצורה שונה קמעה). כמובן מאילו, עקב היותו מאיה@, סאורון ידע ואלארין@; היא אומנם יכולה אף להיות "שפת-האם" שלו, מפאת חוסר האופציות. זה יראה כחילול הקודש להגיד שלשון האלים הינה מרכיב חשוב בשפה השחורה של סאורון, "מלאת קושי, גדושת צלילים איומים ומלאת מילים גועליות", יש לזכור שלפי פנגולות@, "המצלול של הואלארין@, לא מצא חן באוזני בני-הלילית" (מלחמת אבני-היקר:398). מורגות'@, תכנית ואלא@, ידע לבטח ואלארין@ (או לפחות למד אותה עת היה שבוי בואלינור@). ע"פ "הדרך האבודה וכתבים נוספים":178 הוא לימד את עבדיו להשתמש בה בצורה "סוטה מן המקור". כך שna�kâd "טבעת" הואלארינית, כנראה יצרה את nazg, באחד מן הדיאלקטים האורקיים של העידן השני, אותו אימץ סאורון.

מה קרה ללשון השחורה לאחר מפלת סאורון? בצורות רבות ומגוונות היא בוודאי נשתמרה לתקופה מסויימת ביידי נתיניו-לשעבר. אפילו היום, היא לא מתה לגמרי. /* על "לגמרי" (wholly) מובא קישור למאמר שמשווה בין הלשון השחורה לשטניסטית של היום. לשיקול דעתך*/.