נבבוש – שטותית חדשה

נראה כי החייתית הגולמית מתה כאשר אחת ממציאיה, מאג'ורי אינקלדון, איבדה עניין. אף על פי כן, אחותה מארי ומספר ילדים אחרים החלו בהמצאתה של שפה חדשה. היא נקראה נבבוש (nevbosh), שהיא בנבבוש "שטותית חדשה" – חדשה במובן שהיא החליפה את החייתית, השטותית הישנה. למרות זאת השפה החדשה הזאת הייתה פחות שטותית באופן בולט מן החייתית. "הייתי חבר בעולם דובר הנבבוש," טולקין נזכר בגאווה (MC:203).

מה תרם טולקין המתבגר לנבבוש? לפי האמפרי קארפנטר בספרו J. R. R. Tolkien - A Biography, פרק שלישי, הוא ומארי "שיתפו פעולה כדי ליצור שפה חדשה ומורכבת יותר". למרות זאת, זהו לא הסיפור אשר סופר בידי טולקין עצמו בעמ' 203 של The Monsters and the Critics. לפי הגירסא הזו, תפקידו של טולקין בבנייתה של הנבבוש היה צנוע יותר; הוא בקושי תרם לאוצר המילים והשפיע על האיות.

בכל מקרה, נבבוש הייתה השפה היחסית מורכבת הראשונה שטולקין בא במגע איתה, למרות שכבר החל להמציא בעצמו (MC:203: הייתי כבר מנוסה בחטא הסודי...מיוצרי הנבבוש) אך הטקסט היחיד בנבבוש ששרד, מלבד כמה מילים בודדות שהוזכרו בידי טולקין, הוא השיר שניתן בביוגרפיה של קארפנטר וב-MC:203:

Dar fys ma vel gom co palt 'hoc
pys go iskili far maino woc?
Pro si go fys do roc de
Do cat ym maino bocte
De volt fac soc ma taimful gyróc!'

"There was an old man who said 'how / can I possibly carry my cow? / For if I was to ask it / to get in my pocket / it would make such a fearful row."

היה היה איש זקן שאמר "הכיצד/ אוכל את פרתי לקחת?/ כי אם ממנה ביקשתי/ להיכנס לתוך כיסי/ היא תקים מהומה כה גדולה!" התירגום שניתן בידי קארפנטר מחליף את "כיסי" ב"סלי", אך זה נעשה רק בכדי להשאיר את החרוז עם "ביקשתי": (באנגלית – pocket, basket, ask it) הפירוש של Bocte הוא "כיס", בדיוק כמו המילה באנגלית שהמילה Bocte עוותה ממנה. באשר למקורות של אוצר המילים, ראה את רשימת-המילים למטה. אנגלית, צרפתית ולטינית הם המרכיבים העיקריים.

טולקין מציין שהילדים, כשהם מעוותים מילים המוכרות להם, מראים הבנה אינטואיטיבית של פונטיקה בסיסית – הם חשו שצלילים מסויימים היו "דומים". הם יכלו להפוך עיצורים קוליים לעיצורים אילמים ((get > cat או להפך (to > do), להפוך חוככים לפוצצים (there > dar) או להחליף בין עיצורים אפיים שונים (in > ym). "הנמכת תנועה שרירותית ופרימיטיבית" אחרת היא החלפה של ow- ב- oc:”how > hoc, (איך, כיצד) “row > gyróc (מריבה). אבל מהיכן הגיע ה- gy?

במבט אחורה, טולקין הבוגר החשיב את הנבבוש יותר כקוד או צופן מאשר כשפה. מה שהוא מצא כמעניין ביותר היו דווקא המילים הבודדות אשר לא היו פשוט עיוות של מילים קיימות, מילים כמו iski-li possibly” (אפשר) או lint quick, clever, nimble” (חכם,שנון,מהיר מחשבה) מתוך MC:205, 206. התכתם של עיצורים ותנועות בדרך שפשוט ריצתה את ממציאה הייתה העיקרון שעמד מאחורי יצירתם של השפות שלו – הדוגמא המוקדמת ביותר שהשתמרה היא הנאפארין.

רשימת המילים של הנבבוש

הוספתי לרשימה הזאת מספר הערות מעניינות אשר קיבלתי מדניאל דאוסון שהתייחס ל"אטימולוגיות" של מספר מילות נבבוש.

בוקטה "כיס" (עיוות של מילה אנגלית; תורגם בטעות כ"סל" בביוגרפיה של קארפנטר)

bocte "pocket"

בוש "שטותית". קיים רק בצירוף נבבוש ע"ע.

[הערתו של דניאל דאוסון: "בוש היא מילה אנגלית בשפת הדיבור ומשמעותה "שטותית" (אשר, לפי המילון שלי, מקורה בטורקית!) אני חושב שהמילה בוש היא בעיקר בריטית]

bosh "nonsense"

דארthere” על כל משמעויותיה. (שיבוש של מילה אנגלית)

dar "there"

קו "מי, ש-" קיים רק ככינוי שם יחסי. (בלטינית qui "מי, מה" + מי באנגלית).

co "who" Latin qui "who, what" + English who.

קאט "להשיג". (שיבוש של מילה אנגלית)

cat "get"

דה "זה, הוא" (נושא סתמי), נושא או מושא כמו באנגלית.

de "it"

דו "ל-", פועל מקור. (שיבוש של מילה אנגלית)

do "to"

פאק "לעשות" (בלטינית facio "לעשות"). בעבר *פאקט *fact "עשה"? גם בפאקלינט faclint

fac "make", Latin facio "make"

פאקלינט "ללמד" (פאק + לינט, "לעשות לינט", ראה לינט). ((MC:206

faclint "teach"

פאר "לשאת". בעבר *פארט "נשא"?

far "carry"

פיס "היה, היו" (במובן של רבים ראה MC:205). (בלטינית fui "אני הייתי", בספרדית fui "היה")

fys "was, were" Latin fui "I have been", Spanish fui "was"

גו אדם במובן של כינוי שם (בלטינית וביוונית אגו)

go person, Latin and Greek ego

גום "אדם" (בלטינית הומו, באנגלית עתיקה גומא)

gom "man", Latin homo, Old English guma

גירוק "מהומה" (רעש) (שיבוש של מילה אנגלית + תחילית בלתי ניתנת לפיענוח)

gyróc "row", Distortion of English word

גי [דניאל דאוסון מעיר: "ה-גי בגירוק בוודאי קשור ל-גה בגראמנית, שאני יודע עליו מגרמנית ואנגלו-סקסונית (א"ס) שיוצר שם עצם קיבוצי, או משהו בסגנון. זה מתקבל על הדעת מכיוון שמילה גרמנית אחת לרעש היא (das) Geräusch או, במובנים טכניים, (das) Rauschen, שדומה לגירוק. בנוסף לכך, המילון שלי מציע ש-'row' באנגלית (במובן של רעש – בעיקר בבריטניה) הוא גזירה לאחור מ- rouse, שדומה מאוד ל- Rauschen."]

gy

הוק "איך" (עיוות של מילה אנגלית)

hoc "how"

איסקי-לי "ייתכן, אפשרי" (*איסקי "אפשרות" + לי סיומת מתארת פועל?) (MC:205)

iski-li "possibly"

-לי ייתכן כי זו סיומת שמראה על תואר הפועל; ראה איסקילי. (איות אלטרנטיבי ל- ly באנגלית)

-li Alternative spelling of English -ly

לינט "חכם, שנון, מהיר מחשבה". (בקווניה *לינטה "מהיר מחשבה"; רק הריבוי לינטה מצויין)

lint "quick, clever, nimble". (Quenya *linta "quick"; only pl. lintë is attested.)

מא "a, an"(תווית מסתמת) היפוך של an באנגלית ועוד חילוף של עיצורים אפיים? (ראה אים בתור "in")

ma "a, an" English an reversed and another nasal substituted?

מאינו אדם במובן של יחסת שייכות – "שלי" (my), שיבוש של המילה האנגלית. [דניאל דאוסון מעיר:" Maino נראה ממש כמקבילה ל- mein בגרמנית (ואולי בא"ס?), יותר מאשר כשיבוש של 'my'/'mine'"]

maino my (and mine?) Distortion of English word.

נב "חדש" (שיבוש של מילה אנגלית). קיים רק בצירוף נבבוש, ראה שם.

nev "new", Distortion of English word

נבבוש "שטותית חדשה" (נב + בוש, (nev + bosh, שפה שהומצאה ע"י חבריו של טולקין בנעוריו.

Nevbosh "New Nonsense"

פאלט "אמר" (פאל- שורש של הפועל "לומר" [MC:205]+ ט של זמן עבר, Pal+t. ראה וולט). שיבוש של parler בצרפתית.

palt "said", Distortion of French parler

פרו " for" (מלטינית, השווה עם המילה באנגלית)

pro "for", From Latin

פיס "יכול" (מ- pouvoirבצרפתית, ) בזמן עבר *pyst "יכל"?

pys "can". (From French pouvoir, present indicative puis, imperfect subjunctive pusse) Past tense *pyst "could"?

רוק "שואל". בזמן עבר *roct "שאל"? (בלטינית rogo)

roc "ask", Latin rogo

si "if" (in Tolkien's words, "pure plagiarism" of the French and Spanish word for "if")

soc "such" (Distortion of English word.)

-t evidently a past tense ending (see palt, volt). English -ed, pronounced d or t.

taim "fear" (Latin timeo). taimful fearful

vel "old" (French vieil, vieux.)

volt "would" (probably *vol- stem "will" + t past tense. Cf. palt.) Distortion of

English word; also influenced by the verb "will" in Latin and French (volo, voloir).

woc "cow". (English word reversed; cf. also Latin vacca, French vache; the kids were well aware of this double "etymology")

ym "in". (Distortion of English word?) [Daniel Dawson comments: "Ym -- not sure about this one, but it looks like Ger. im (= in dem, 'in the', for masc./neut.)."]